S1E102 - הגדול. ההיסטוריה

אליפות של רפא מחייבת פודקאסט כפול. גלעד בלום על המקצועי, הרגשי, וקצת גם אש ברטי. ארז אלגזי על הרגשי, אבל גם הרבה מהמקצועי ואיך אצל רפא אין באמת הבדל
Copyright 2019